"Wielkie Tropienie Roślin - Raport końcowy"

W ramach projektu Wielkie Tropienie Roślin, w Szkole Podstawowej w Rzozowie podjęto wiele działań mających na celu poszerzenie wiedzy wśród uczniów na temat bioróżnorodności oraz uwrażliwienie dzieci na konieczność ochrony przyrody. Już na początku roku szkolnego uczniowie wzięli udział w warsztatach o drzewach. Nauczyciel przyrody przybliżył dzieciom ogromną rolę drzew dla ekosystemów i dla człowieka. Wszyscy z dużym zaangażowaniem rozpoznawali poszczególne gatunki obserwując kształt i budowę liści, korę oraz owoce. Na koniec dzieci sprawdziły swoją wiedzę układając rozsypankę, gdzie dopasowywano liście do nasion i owoców. Uczniowie wykonali również gazetkę
o drzewach. Na bieżąco wychodzili w teren, gdzie prowadziliśmy ewidencję gatunków. Zakupiliśmy także kolejną budkę dla owadów.
W styczniu w szkole zorganizowany został Gminny Konkurs Fotografii Przyrodniczej, w którym wzięły udział prawie wszystkie szkoły z naszej gminy. Tematem konkursu był świat pajęczaków. Najważniejszą akcję, którą podjęto w bieżącym roku szkolnym było posadzenie 17 gatunków drzew na terenie przyszkolnym. Drzewka otrzymaliśmy dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie. Na uroczystość sadzenia drzew przybyli goście, między innymi wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, członek zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk i inni przedstawiciele środowiska lokalnego. Wcześniej wszyscy wzięli udział
w prezentacji multimedialnej przedstawiającej bioróżnorodność naszego najbliższego środowiska oraz mogli zobaczyć przestawienie o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów naszej szkoły. W maju uczniowie tropili motyle oraz inne owady i rośliny. Robiliśmy liczne fotografie napotkanych okazów. Nauczyciel przyrody zorganizował warsztaty o motylach. Dzieci poznawały biologię i budowę tych pięknych owadów. Pod mikroskopem z ogromnym zainteresowaniem oglądały części ciała motyla. Cieszymy się, że nasz zielony teren przyszkolny wzbogacił się w tym roku o nowe drzewa. Mamy nadzieję, że dzięki temu wzrośnie bogactwo różnorodności innych organizmów.>>