Misja szkoły


Nasza szkoła:
1. Zapewni uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny,emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej.
2. Ponieważ dobro i rozwój dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez szkołę - dostosujemy profil kształcenia stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
3. Szkoła wychowuje młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.
4. Szkoła inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
5. Jest bezpieczna i przyjazna.
6. Promuje zdrowie.


Wizja szkoły

. " W wychowaniui chodzi właśnie o to, ażeby człowiek
stawał się coraz bardziej człowiekiem.
O to, żeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc przez to, co ma,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy,
ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich".

Jan Paweł II


1. Szkoła Podstawowa im. św.Jadwigi Królowej w Rzozowie to szkoła, w której zaangażowani i dobrze wykształceni nauczyciele wprowadzaja uczniów w świat wiedzy. Z nauczaniem ściśle związane jest wychowanie, które odbywa się podczas wszystkich zajęć szkolnych i dotyczy wszystkich nauczycieli. Nauczyciel dla ucznia jest przewodnikiem po otaczającej rzeczywistości, mistrzem i przyjacielem służącym radą i pomocą. Jest osobą autentyczną i wiarygodną.
2. Cała społeczność szkolna - uczniowie, nauczyciele i rodzice - cenią takie wartości jak miłość bliźniego, prawda, odpowiedzialność, mądrośc, przyjaźń, sprawiedliwść, solidarność, patriotyzm i dobrze ze sobą współpracują.
3. Bogata oferta dydaktyczna i wychowawcza dostosowana jest do możliwości i potrzeb uczniów, którzy znajdują w szkole warunki do wszechstronnego rozwoju. Szkoła, rozwijając zainteresowania uczniów i kształtując ich religijność, skutecznie zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom.
4. Wszystkie działania szkoły są zgodne z oczekiwaniami środowiska.